Euroopa Ruupor
Juulikuus 2010 alustas Eesti Euroopa Liikumine teavitusürituste sarjaga „Euroopa Ruupor“. Sarja eesmärk on sõltumatu ja erapooletu arutelu edendamine aktuaalsetel Euroopa Liidu poliitikat käsitlevatel teemadel ja seda viisil, mis on mõistetav nii spetsialistile kui tavalisele kodanikule. Toimunud ja tulevastele üritustele on oodatud nii kodanikuühendused, huvigrupid, eestkosteorganisatsioonid kui ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, tudengid ja spetsialistid.

Tänaseks on toimunud Euroopa Ruupori raames järgmised seminarid:


Euroopa Liidu arengupoliitika avalik konsultatsioon” – 12. jaanuar 2011

Euroopa Komisjon avas 2010. aasta septembri lõpus avaliku konsultatsiooni kaardistamaks arengukoostöö valupunkte ning muutmaks Euroopa Liidu arengupoliitikat tõhusamaks. Konsultatsioon toetus Komisjoni poolt koostatud rohelisele raamatule "Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika - ELi arengupoliitika mõju suurendamine".

Eesti Euroopa Liikumine korraldas koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga seminari, et tutvustada Euroopa Liidu interaktiivset poliitikakujundamist kui üht võimalikku mehhanismi igaühel Euroopa Liidu poliitikategemises kaasa rääkida.

Seminaril esines ettekandega Välisministeeriumi Arengukoostöö büroo direktor Priit Turk, kes tutvustas rohelist raamatut arengukoostööst ning selle tausta, lisaks kuidas Eesti antud konsultatsiooni panustab. Sellele järgnevas paneeldiskussioonis arutlesid konsultatsiooni ja Euroopa Liidu arengukoostöö ja arengupoliitika üle Mari-Helene Kaber Arengukoostöö Ümarlauast, Silver Meikar Riigikogu Väliskomisjonist, Aleksei Lotman Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonist ning Priit Turk Välisministeeriumi Arengukoostöö büroost. Kogu arutelu modereeris poliitikaekspert Evelin Andrespok Arengukoostöö Ümarlauast.

Tutvu ka arengukoostöö infolehega ja seminari ajakavaga
Poliitikute roll Euroopa avaliku sfääri kujundamisel” – 5. november 2010

2010 aasta septembri algul anti Euroopa Parlamendi saadikute poolt heakskiit Taani liberaali M. Løkkegaardi poolt algatatud raportile "Ajakirjandus ja uus meedia ning Euroopa avaliku sfääri loomine". See raport rõhutab vajadust usaldusväärse poliitilise teabe järele Euroopa Liidu institutsioonide tööst. Raport osutab, et Euroopa Parlament peab oma tegevuse nähtavamaks muutumiseks oma ülesannete hulka lisama sidemete tugevdamise liikmesriikide parlamentidega, kohalike ja piirkondlike ametiasutustega ning kodanikuühiskonna esindajatega.

Seminaril algatati arutelu Euroopa avalikust sfäärist kui sellisest, mida aitas teha Indrek Treufeldt oma avaettekandes - mis on Euroopa avalik sfäär ja kas see on üldse võimalik? Sellele järgnevalt tutvustas Olav Aarma Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonist, kuidas toimub Eesti rahvusparlamendi ja Euroopa Parlamendi saadikute vaheline suhtlus ning infovahetus. Sellele järgnevas paneeldiskussioonis arutlesid raportis esitatud ettepanekute üle Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Marko Mihkelson (esimees),  Enn Eesmaa, Aleksei Lotman ning Jörgen Siil (Ivari Padari nõunik Europarlamendis). Kogu arutelu modereeris ja hoidis ohjes Liia Hänni.

Vaata ka ürituse infolehte ja ajakava.
Sinu hääl Euroopas: Parem tubakatoodete kontroll Euroopa Liidus” – 8. oktoober 2010

Euroopa Komisjon avas 2010. aasta septembri lõpus avaliku konsultatsiooni tubakatoodete alase õigusakti täiendamiseks, et veenduda rahva tervise kõrges tasemes ning hõlbustada siseturu toimimist. Eesti Euroopa Liikumine julgustas seminari korraldamisega aktiivsetel kodanikel, huvigruppidel ja ühendustel kaasa rääkida avatud konsultatsiooni kaudu Euroopa Liidu poliitikate kujundamises.

Seminari sissejuhatavas ettekandes tutvustas Aive Telling (Sotsiaalministeeriumist) Euroopa Liidu tubakadirektiivi ning selle muutmise tagamaid ja valgustas huvigruppe ning  huvilisi, kuidas Euroopa Komisjoni online-konsultatsiooni protsess töötab ja mil viisil huvigruppe direktiivi arutellu kaasatakse. Ettekandele järgnevas paneeldiskussioonis arutlesid kaasamise ja tubakadirektiivi teemadel koos Aive Tellinguga ka Reti Meema (Eesti Kaupmeeste Liit), Jaanus Pauts (Eesti Tubakatootjate Assotsiatsioon), Almar Sehver (Eesti Patendivolinike Selts) ning Mart Kägu (Kaubandus- ja Tööstuskoda). Paneeldiskussioonis juhatas vägesid Erkki Bahovski (Euroopa Komisjoni Eesti Esindus).

Vaata ka ürituse infolehte ja ajakava. 
„Lissaboni leping ja kodanikualgatus Euroopa Liidus” – 9. juuli 2010

Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aastal lubati Euroopa kodanikuühiskonnale uus vahend oma huvide väljendamiseks:  Euroopa Liidu leping sisaldab nüüd nn miljoni kodaniku sätet, mis lubab just sellisel hulgal eurooplastel ametlikult algatada õigusakti loomise protsessi.  Sätte rakendamise konkreetsete tingimuste üle toimus arutelu Euroopa Liidu otsustusorganites.  Seminaril arutati, mil viisil me sooviks süsteemi näha rakendumas ning kuidas Eestil ja inimestel on seda võimalik kasutada.

Sissejuhatavates ettekannetes käsitlesid Eesti kodanikualgatuse praegust seisu professor Mikko Lagerspetz ning EL-i poolt pakutud üle-Euroopalist raamistiku Kristi Värk Justiitsministeeriumist.  Järgnenud arutelus publikuga osalesid Ott Lumi modereerimisel  Taavi Madiberk (Eesti Omanike Keskliidu peasekretär, petitsioon.ee eestvedaja) ja Kalle Liivamägi (Riigi- ja Omavalitsuste Töötajate Ametiühingute Liidu ROTAL esimees). Otsiti ühiselt vastuseid küsimusele, kuidas parimal moel kodanikualgatus heale valitsemisele kaasa võiks aidata.

Vaata ka ürituse infolehe ja ajakava.
„Eesti ja euro: mis juhtub 1. jaanuaril 2011?” – 9. juuli 2010

Eurole ülemineku seminar lähtus praktilisest vajadusest läbi mõelda, millised võimalused ja ohtud ühisraha kasutuselevõtuga kaasnesid. Seminari sissejuhatavates ettekannetes valgustasid eurole ülemineku tagamaid ja korraldust Ingvar Bärenklau Rahandusministeeriumist ja Kalle Vaalma Pankade Kaardikeskusest.  Järgnevas arutelus publikuga osalesid Marje Josing (Eesti Konjuktuuriinstituudi direktor), Marika Merilai (Eesti Kaupmeeste Liidu tegevdirektor), Annika Paabut (Swedbanki makroanalüütik) ja Raimo Poom (Eesti Päevalehe poliitikatoimetaja).  Otsiti ühiselt vastuseid küsimusele, milliseid võimalusi ja ohtusid ühisraha kasutuselevõtt toob. 

Vaata ka ürituse ajakava

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng