Uudiste arhiiv
EESTI EUROOPA LIIKUMINE ON VALMIS OSALEMA EL UUE NAABRUSKONNA POLIITIKA (NNP) ELLUVIIMISES
NNP-deks nimetatakse INTERREG programme, mis pärast EL laienemist 1 mail 2004 a hakkavad toetama piireületavat koostööd EL uuel, rohkem kui 10,000 km pikkusel välispiiril SRÜ (Sõltumatute Riikide Ühendus), Ida-Balkani, Lääne-Balkani ning Ida- ja Lõuna- Vahemere riikidega. Eesti Euroopa Liikumine osaleb programmides, mis toetavad piiriülest koostööd Loode-Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Moldovaga.
Juriidiliselt on NNP-de näol tegemist siiski kas juba toimivate või hiljuti väljatöötatud INTERREG programmidega, mida on muudetud või mis on koostatud eesmärgiga lihtsustada koostööprojektide elluviimist EL välispiiril liidu liikmesriikide ja mitte-liikmesriikide vahel. EEL koostöös Peipsi Koostöö Keskusega algatas esimese projekti nimega IDAVÄRAV, mille eesmärk langeb kokku EL Uue Naabruspoliitikaga - aidata kaasa sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähenemisele nimetatud riikide piirialadel. Projekti esimene tegevus toimub augustis 2004.a. suvekooli vormis. Euroopa Komisjon algatas EL tulevasel välispiiril toimima hakkavate INTERREG programmide NNP nõetele vastavaks muutmise 2003 a kevadel. Seniajani on EL-s piireületava koostöö programmide raames ühiste projektide kavandamine ja elluviimine olnud raskendatud, sest EL seadusandlus ei luba struktuurifondide vahendeid väljaspool EL territooriumi kasutada. Seetõttu on tulnud koostööprojektide elluviimiseks EL liikmesriikide ja mitte-liikmesriikide vahel kombineerida erinevaid programme ja finantsinstrumente, nt INTERREG – PHARE CBC (EL ja kandidaatriikide vahel)"); INTERREG – TACIS CBC (EL ja SRÜ riikide) vahel). Kuna nimetatud programmid on väga erinevad (taotlusvoorud on avatud erinevatel aegadel, taotluste esitamise tingimused, abikõlblikud kulud ja projektitaotluste hindamise reeglid jms on erinevad), on tihti tekkinud olukord, kus koostööprojektid on saanud finantseeringu vaid EL poole pealt INTERREG programmist, teiselt poolt piiri aga mitte. (Eestil on sarnased kogemused eelkõige Lõuna-Soome Rannikuvööndi INTERREG III A – PHARE CBC Eesti programmi raames alates 2001 a). Sisuliselt on sellistel juhtudel piireületava koostöö projektide elluviimine EL liikmesriikide ja mitte-liikmesriikide vahel toimunud nö poolikult (rahastatud on ainult ühe projektipartneri tegevusi). Alates 2004 a muutub koostööprojektide ettevalmistamine ja elluviimine EL välispiiril oluliselt lihtsamaks, sest Euroopa Komisjon on otsustanud kõik mitte-liikmesriikides piireületavat koostööd toetavate programmide – TACIS CBC, CARDS ning MEDA - finantsvahendid kanda vastavatel piirilõikudel juba toimivatesse või uutesse INTERREG programmidesse. Projektipartnerid kummaltki poolt EL välispiiri esitavad nüüd ühise projektitaotluse vastava NNP ühissekretariaati (INTERREG programmide sekretariaadid), projektid valib välja programmi ühine juhtkomitee ning rahastamisotsus projektidele langetatakse üheaegselt. Seega välistatakse seniajani valitsenud olukord, kus koostööprojekte on rahastatud vaid ühel pool piiri elluviidavate tegevuste osas. New Neighbourhood programmid Eestis Eestis toimivatest INTERREG programmidest hakkab NNP põhimõttel toimima Läänemerepiirkonna INTERREG III B programm, sh Eesti-Läti-Vene INTERREG III A koostööprioriteet. Läänemerepiirkonna INTERREG III B programmi meetmete raames on Eestil ja teistel Läänemerepiirkonna riikidel võimalik viia ellu ühisprojekte Venemaa ja Valgevene piiriregioonidega, Eesti-Läti-Vene INTERREG III A koostööprioriteedi ühe meetme raames on Eesti ja Läti piiriregioonidel võimalik viia ellu ühisprojekte Venemaa piiriregioonidega. New Neighbourhood Instrument Siiski ei lahenda ühelt poolt INTERREG ning teiselt poolt TACIS CBC, CARDS või MEDA vahendite ühte programmi koondamine kõiki probleeme – esimese toetusrahasid saab siiski kasutada vaid EL sees ning teisi EL-st väljaspool. Seega tuleb väga täpselt kontrollida, et programmi eelarves olevaid INTERREG vahendeid kasutatakse projektide elluviimisel vaid EL territooriumil, ning mitte-liikmesriikidele mõeldud vahendeid vaid EL-st väljaspool. Antud probleemi lahendamiseks on Euroopa Komisjon pakkunud välja uue võimaluse – kaotada järgmisel programmiperioodil, alates 2007 a EL välispiiril eraldiseisvad finantsinstrumendid ning luua nende asemele ühine – New Neighbourhood Instrument (NNI), mille vahendeid oleks võimalik kasutada takistusteta mõlemal pool EL välispiiri. NNI lihtsustaks ühisprojektide ettevalmistamist (üks eelarvetabel) ning elluviimist (ühine aruandlus) veelgi, luues eeldused suuremaks aktiivsuseks EL välispiiril koostööprojektide elluviimiseks. Pikemas perspektiivis aitaks NNI tagada EL välispiiril asuvate riikide piiriregioonide samatasemelist arengut. Ühise finants-instrumendi loomise eeltingimuseks on kehtivate EL finantsregulatsioonide muutmine, mis ei ole võimalik enne järgmise programmiperioodi algust. Lisainfot projekti IDAVÄRAV kohta saab tel 6 935 234 või aivar@euroopaliikumine.ee, Aivar Roop, projektijuht
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng