Uudiste arhiiv
Ülevaade Aid Watchers seminarist Brüsselis 25.-26.09.
Aid watchers (edaspidi: AW) võrgustiku eesmärk on analüüsida Euroopa Liidu (EL) ja EL liikmesriikide ametliku arenguabi (ODA: Official Development Assistance) kulutusi.

Võrgustiku (kodanikeühenduste koalitsiooni) moodustamise idee on EL tasandi arengukoostöö, -abi või -poliitika monitooringu ja analüüsiga tegelevate kodanikeühenduste hulgas ringlenud juba mõnda aega, reaalse koostööni jõuti aga 2005. a. lõpus mil algasid ühise uuringu ettevalmistused. Koostöö päädis 2006. a. märtsi lõpus valminud raportiga EU aid: Genuine leadership or misleading figures?. Uuring paljastas , et 13,5 miljardit eurot ehk ligi 1/3 kogu EL-i andnud arengumaadele reaalset käegakatsutavat abi, selle kasutegur vaesuse vähendamisse ning ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse oli kaheldav.
Lähtuvalt uuringu tulemustest formuleerisid kodanikeühendused oma nõudmised EL-ile ja selle liikmesriikidele:
·Tuleb tõsta reaalset arenguabi");
·Riigid peavad koostama selged igaaastased plaanid arenguabile eraldatavate summade kohta");
·DAC-i ODA kriteeriumid tuleb kriitilise pilguga üle vaadata, et doonorid ei saaks ametliku arenguabina raporteerida kaheldava väärtusega kulutusi : kulutused arengumaadest pärit üliõpilastele, kes õpivad doonorriikides, arengumaade võlgade kustutamine, kulutused immigrantidele, seotud abi (abi saaja peab saadud summad kulutama kaupade või teenuste ostuks abi andnud doonorriigist), jms");
·Rohkem läbipaistvust ametliku arenguabiga seotud küsimustes!Kuna uuringu sai suure huvi osaliseks, siis otsustas AW oma koostööd jätkata.

25.-26. septembril toimus II Aid Watch Forum Brüsselis http://www.euroopaliikumine.ee/htmlarea/uploaded//2%20Programmefinal.doc

Noppeid koosolekult:
1.Õppetunnid esimese raporti ettevalmistamisest:
·Rohkem koostööd erinevate AW-s kaasatud olevate organisatsioonide vahel");
·Personaliprobleemid");
·Selgem metodoloogia");
·Parandada strateegilist planeerimist raporti koostamisel.

2.Koolitus DAC teemadel :
·DAC struktuur");
·Otsusetegemise protsess");
·EL uute liikmesriikide roll");
· ODA kriteeriumid");

DAC  ehk OECD Development Assistance Committee on peamiseks doonorriikide vaheliste arenguabiga seonduvate otsuste langetamise kohaks (a key forum of major bilateral donors). Ühtlasi määrab DAC milliseid doonorriikide kulutusi on lubatud deklareerida ametliku arenguabina ja milliseid mitte. AW leiab, et praegused DAC reegleid tuleb muuta (karmistada), kuna suur osa ODA-st ei jõua arengumaadesse või selle kasutegur vaesuse vähendamisel on nõrk.

DAC-i peamised tegevused:
1.Igaaastane raport doonorite ametliku arenguabi kulutuste kohta");
2.Erineva arenguabiga seonduva statistika produtseerimine");
3.Doonorite hindamine (peer review). Iga doonorit hinnatakse iga nelja aasta tagant.  NB! 2007 aastal hinnatakse Euroopa Komisjoni kui doonori tegemisi!
4.Soovitused doonorite abi tõhustamiseks.

DAC-i reeglite üle otsustavad DAC liikmed, keda on 23: EL-15 riigid, USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapan, Norra, Shveits, Euroopa Komisjon (võrdses staatuses riikidega). Kuigi EL uued liikmesriigid on tänaseks tõusnud doonoristaatusesse ning jälgivad ODA raporteerimisel DAC reegleid, on nende võimalused antud reeglite mõjutamisel piiratud.

EL-10 riigid saavad DAC reegleid mõjutada läbi Euroopa Komisjoni mõjutamise. Samuti on neil olemas teatav n.ö. mitteametlik mõjujõud. Näiteks 2006. a. kevadel lisati nn DAC listi  Gruusia ja Ukraina. Nende riikide lisamist seletatakse just osade EL uute liikmesriikide aktiivse lobby-tööga DAC-is. Suur osa mitmete uute liikmesriikide, sh Eesti ametlikust arenguabist on suunatud just neil kahele riigile.

Järgmised olulised DAC koosolekud:
6. detsember 2006:DAC Senior Level Meeting
4. aprill 2007:  DAC High Level Meeting

Need kohtumised on ka AW huviorbiidis, kuna on teada et mõned doonorriigid plaanivad algatada ODA kriteeriumide muutmise.

3.Töögrupp: vaesus
Probleem: kuidas hinnata/mõõta EL-i ametliku arenguabi efektiivsust vaesuse vähendamisel sihtriikides ?  http://www.euroopaliikumine.ee/htmlarea/uploaded//7%20TF_Poverty.doc

4.Töögrupp: tehniline abi (technical assistance)
Tehniliseks abiks  (TA) loetakse peamiselt know-how edastamine sihtriiki. Näiteid TA-st: koolitused, õppereisid, uuringud, spetsialistide lähetamine. Kuid samuti: arengukoostöö projektidega seotud administratiivkulud, finantskontroll, audit http://www.euroopaliikumine.ee/htmlarea/uploaded//8%20TF_Technical%20Assistance.doc

Probleemid:
·TA on tihti väga kallis");
·Efektiivsus kaheldav");
·TA on sageli doonorriikide poolt arengumaadele peale surutud (donor driven), toetab doonori poliitilist agendat");
·Seotud abi (tied aid) - sihtriik on sunnitud konsultatsiooni ostma abi pakkujalt (doonorilt), vastasel juhul võib sellest üldse ilma jääda.
·Efektiivsuse saavutamiseks tuleb eelistada pikemaajalisi koostööprojekte doonori ja sihtriigi vahel, oluline on välja töötada efektiivsust mõõtvad indikaatorid.

NB! Suurem osa Eesti bilateraalsest arenguabist on TA!

5.Muud teemad
Kahe päeva jooksul tehti mitmed heatasemelisi ettekandeid ja arutleti erinevatel arenguabisse puutuvatel teemadel, näiteks ametliku arenguabi kvaliteedi hindamisega ja sihtriigi eelarvetoetusega (budget support) seotud probleemid.
Alustati järgmise EL-i ODA uuringu ettevalmistamist. Võimalikud fookuspunktid järgmises raportis: arenguabi ja julgeolekupoliitika, abi panus vaesuse vähendamisse, seotud abi.

Lisainfo:
Arvo Anton
Eesti Euroopa Liikumine
+372 55 64 55 54

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng