Uudiste arhiiv
Euroopa Liikumine teavitas koos Eurointegratsiooni Büroo ja Haridusministeeriumiga noori Euroopa Noortekonvendist
1. juulil ja Tartus Haridusministeeriumi hoonesse kohaletulnud noorteühenduste esindajatele jagasid oma teadmisi ja muljeid tulevikudebatist Riigikogu liige ja Euroopa konvendi Eesti esindaja Liia Hänni, Eesti Euroopa Liikumise eestvedaja Aivar Roop, Eurointegratsioonibüroo tulevikukonvendisekretariaadi eksperdid Viljar Veebel ja Gert Antsu, Noortekonvendi Eesti esindaja Nele Ruubel ning Riigikogu Euroopa-asjade komisjoni sekretariaadi juhataja Olev Aarma.
Noorteorganisatsioonide esindajate teabepäev Euroopa tulevikust Euroopa Liiduga peetavate liitumisläbirääkimiste kõrval on sellel ja järgmisel aastal toimumas teinegi Euroopa integratsiooniprotsessi kujundav oluline arutelu – Euroopa tulevikudebatt, mis ühtviisi oluline nii tänastele kui tulevastele liikmesriikidele. Enim tähelepanu pälvinud Euroopa konvendi kõrval on selle teisteks olulisteks komponentideks Euroopa noortekonvent ja avalik foorum. Nende ellu kutsumise eesmärgiks on kaasata Euroopa tuleviku kujundamisesse kõik olulisemad ühiskonna grupid ja eriti noored, kellest saavad kujundatava Euroopa tulevased kodanikud. Kuigi Euroopa tulevikudebatt on aktiivselt käivitunud on noorte roll omapoolsete visioonide esitamisel vähemalt Eestis jäänud seni väga tagasihoidlikus. Seetõttu otsustasidki Riigikantselei Eurointegratsioonibüroo, Haridusministeerium ja Euroopa Liikumine omavahelises koostöös korraldada noorteühendustele tulevikudebatialase teabepäeva. Teabepäeva peamine eemärk oli kaasata Eesti nooreühendused Euroopa tulevikudebati arutellu ja pakkuda neile sügavama debati arendamiseks vajalikke teadmisi, mis viiksid nendepoolse debatini ja põhjalikuma positsioonide kujundamisele küsimuses, milline Euroopa tulevik noorte arvates olema peaks. Lisaks toimus selle ürituse kaudu Eesti delegatsiooni ette valmistamine Euroopa noortekonvendi tööks. Osa võtma oli kutsutud 20 Eesti noorteühendusi esindavat noort, kes valiti välja noorteühenduste endi poolt, neile lisaks ka Eesti noortekonvendi delegatsiooni liikmed. Osavõtjatelt oodati juba olemasolevat huvi ja teatud teadmisi antud küsimuses. Tagamaks sisukamat arutelu saadeti kõigile osalistele eelnevalt kompendium, mis sisaldas nii debati üldisi arenguid, Eesti positsioone, huvitavamaid reformiettepanekuid kui ka infot noortekonvendi kohta. 1. juulil ja Tartus Haridusministeeriumi hoonesse kohaletulnud noorteühenduste esindajatele jagasid oma teadmisi ja muljeid tulevikudebatist Riigikogu liige ja Euroopa konvendi Eesti esindaja Liia Hänni, Eesti Euroopa Liikumise eestvedaja Aivar Roop, Eurointegratsioonibüroo tulevikukonvendisekretariaadi eksperdid Viljar Veebel ja Gert Antsu, Noortekonvendi Eesti esindaja Nele Ruubel ning Riigikogu Euroopa-asjade komisjoni sekretariaadi juhataja Olev Aarma. Ürituse avasõnad ütles Haridusministeeriumi esindaja, kes märkis debati laiema avaliku kajastamise ja samalaadsete ürituste taaskorraldamise vajadust ning soovis eelkõige noortekonvendi liikmetelt aktiivset osalust tulevikudebatis ka edaspidi. Sisuliste sõnavõttudega alustas Liia Hänni, kes andis sissejuhatava ülevaate integratsiooniprotsessi viimaste aastate arengust, Euroopa tuleviku arutelu lähtepunktidest, vajadusest ja taustast ning konvendi töögruppides toimuvatest aruteludest. Järgnev sõnavõtt Aivar Roobi poolt “Kodanikuühenduste roll tulevikudebatis”, tutvustas noorteühendustele võimalusi tulevikudebati alase info saamiseks ja debatis aktiivseks osalemiseks. Sõnavõtus jagus ohtralt kriitikat valitsusstruktuuride tegevuse kohta Eesti positsioonide välja töötamisel, kodanikeühenduste kaasamises ja siseriikliku foorumi arendamisel. Kolmas ettekanne “Tulevikudebati piiridest ja kesksetest mõjuritest positsioonide kujundamisel ja hindamisel”, mille pidas Viljar Veebel EIB-st andis teoreetilise ülevaate tulevikunägemuste mõjutatusest integratsiooniosaliste erinevatest eesmärkidest, ajaloolis-kultuurilisest ja õiguslikust taustast ning nende põhjal kujunenud erinevatest meetoditest Euroopa tuleviku kujundamisel ja hindamisel. Ettekande teine pool lahkas aga kriteeriume, mille kaudu hinnatakse debati käigus välja toodavate uuendusettepanekute väärtust. Järgnenud kaks ettekannet keskendusid Laekeni deklaratsioonis toodud debati teemade põhilise probleemistiku, alternatiivide ja dilemmade tutvustamisele. Gert Antsu EIBst andis ülevaate EL-I ja liikmesriikide vahelistest pädevussuhetest ning rahvusparlamentide rollist tuleviku Euroopas. Noortekonvendi delegaat Nele Ruubel tutvustas aga võimalusi lepingute lihtsustamiseks, põhiõiguste harta staatust ning võimalikku liidu konstitutsionaliseerimist. Viimase teabepäeva osana jagati osavõtjad töörühmadesse, kus avanes võimalus omandatud teadmisi tulevikudebati alaste positsioonide formuleerimiseks kohe praktikas kasutada. Moodustatud kolm töörühma asusid kujundama ühist seisukohta ja sõnavõttu järgmistel teemadel: 1. Kodanikeühenduste roll tulevikudebatis, 2. Institutsionaalse reformi võimalused 3. Pädevuse jagunemisest liidu ja liikmesriikide vahel. Lisaks said kõik grupid ühise ülesande tuua välja põhilised Eesti prioriteedid ja lähtepositsioonid tulevikudebatis. Sarnaselt tulevikukonvendi meetoditele kujunes arutelu sisuks siiski enam üksteise ärakuulamine ja teemaderingi piiritlemine ning ühisarvamusele jõuti väga üksikutes küsimustes. Päeva lõppedes lepiti kokku taaskohtuda tulevikudebatialases arutelus 12 augustil. Ajakava Aeg ja koht: 1. juuli Haridusministeerium (Tartu, Munga 18) 11.00-17.00 11.00 - 11.15 Avasõnad 11.15 - 11.45 Sissejuhatus: Euroopa tuleviku arutelu vajadus ja taust: Liia Hänni 11.45 - 12.15 Kodanikuühenduste roll tulevikudebatis: Aivar Roop 12.15 - 13.00 “Tulevikudebati piiridest ja kesksetest mõjuritest positsioonide kujundamisel ja hindamisel”: Viljar Veebel 13.00 - 14.00 Lõuna 14.00 - 15.00 Tulevikudebati teemad, senine arutelu ja oodatav tulemus: Gert Antsu, Nele Ruubel · EL pädevus · EL otsusetegemise süsteem ja demokraatia · rahvusparlamentide roll · institutsionaalne tasakaal · lepingute lihtsustamine · põhiõiguste harta · Euroopa Liidu roll maailmas 15.00 - 15.15 Kohvipaus 15.15 - 16.30 Arutelu EL tuleviku teemal töögruppides kokku ca 3 töögruppi Ühine ülesanne: Kujuteldava Eesti positsiooni välja töötamine ja argumentatsioon, miks just sellised valikud? Grupp 1: Pädevuse jagunemine keskinstitutsioonide ja liikmesriikide vahel – mida peaks tegema Euroopa Liit ja mida liikmesriigid? Millises institutsionaalses raamistik oleks EL toimimiseks parim? Grupp 2:Liidu lepingulise baasi lihtsustamine, konstitutsionaalsus ja põhiõiguste harta lepingulise raamistiku osana. Grupp 3: Võimalikud lahendused integratsiooniprotsessi kesksetele dilemmadele: 1. Subsidiaarsus vs efektiivsus vs demokraatlikkus 2. Rahvuslikud huvid vs ühishuvid 3. Tasakaalustatud ja erinevate osapoolte huve esindav süsteem vs efektiivne ja tsentraliseeritud süsteem 4. Sise- ja välispoliitiliselt “müüdavad” seisukohad vs nn “vajalikud” seisukohad? 16.30 - 17.00 Töögruppide positsioonide esitlus teistele gruppidele 17.00 - 17.10 Lõppsõna Osavõtjad: 1. Kairi Õun 2. Heddi Lutterus 3. Mikk Tamme 4. Kristi Hakkaja 5. Rait Talvik 6. Nele Ruubel 7. Diana Maurer 8. Kristi Värk 9. Anto Liivat 10. Toni Käsper 11. Priit Sibul 12. Jevgeni Kristafovitð 13. Jevgeni Bers 14. Vahur Valdna 15. Kristi Valkenkleu 16. Maarja Rand 17. Anna Roganova 18. Gert Antsu 19. Viljar Veebel 20. Olev Aarma 21. Aivar Roop 22. Liia Hänni 23. Marliis Mitt
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng