Uudiste arhiiv
1000 Euroopa noort kirjutasid valmis oma nägemuse Euroopa Liidu põhiseadusest
Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige ja Euroopa Noored Föderalistid - Eesti president Denis Matrov osales kahenädalasel intensiivsel seminaril Kopenhaagenis, mille väljundiks sai tulevase EL põhiseaduse tekst. Denis Matrovi muljeid Kopenhaageni suurüritusest saab lugeda KLIKKIDES siin.
30. juuni –13. juuli oli ajalooline aeg Euroopa Liidu tuleviku jaoks. Lisaks käivale Euroopa tulevikukonvendile, sellele lisandunud noortekonvendile ja Taani saamisele EL eesistuja maaks ajavahemikul, mille lõpuks peaks selguma Euroopa Liidu laienemise ulatus ning kiirus, kutsuti 13 Taani rahvakõrgkooli (Folk High School) üle terve riigi 1000 noort eurooplast 33 riigist vanuses 18-25 aastat kahenädalasele intensiivsele seminarile, mille väljundiks pidi saama tulevase EL põhiseaduse tekst. Peale ühist kava Kopenhaagenis, kus osavõtjate ees esinesid muude seas Taani peaminister Anders Fogh Rasmussen, ürituse peadirektor Asbj¸rn Lyby ja Euroopa Komisjoni liige Viviane Reding, sõidutati meid erinevatesse koolidesse, kus igal oli oma põhisuund ja töö seisnes balansseeritud loengute ja töögruppide segus. Minu kooliks osutus R¸nshoved H¸jskole, mis asus Saksamaa piiri vahetus läheduses ja seega oli meie kooli kandvaks teemaks üsna ootuspäraselt rahvusvähemused. Koos minuga töötasid seal veel 37 noort 28 riigist ja 4 taanipoolset moderaatorit. Loengute tase oli väga kõrge, meile esinesid tippametnikud, politoloogid, välisriikide saadikud. Grupitöö oli samuti väga tulemusrikkas, sest enamus osavõtjaid omas selget nägemust tuleviku Euroopast ja pikkade arutelude tagajärjel positsioonid ühtlustusid. Iga kool pidi valima kaks saadikut ning varustama neid põhiseaduse eelnõuga, mida 26 välja valitud pidid ühe ööpäeva jooksul lõpuks kokku panema ühiseks dokumendiks. Põhilisteks vaidlusküsimustes osutusid: 1) EL ülesehitus (kas föderatsioon või konföderatsioon, meie koolis hääletati 1 häälse enamusega föderatsiooni poolt, kuid teistes koolides oli enamuses populaarsem konföderalistlik mudel) 2) võimuvahekord EL ja rahvusriikide vahel 3) inimõiguste laiendamine ja ühise standardi loomine kogu EL territooriumil (näiteks homoabielu sõlmimise õigus, abordid, õigus eutanaasiale, vähemuste kaitse ja kollektiivõigused) 4) EL institutsionaalne reform eesmärgiga teha otsuste vastuvõtmise ja juhtimise protsess võimalikult läbipaistvaks ja efektiivseks. Vahest oli häälte jaotus kahe võimaliku lahenduse valikul võrdne ja ühist seisukohta ei õnnestunudki saavutada, näiteks meie koolis me ei jõudnud kokkuleppele, kas kõiki nõudmisi täitnud kandidaatriiki saatuse üle saab otsustada EL liidu kodanike referendumil või on see liigne ja viib ainult sisekonfliktideni. Kui vaadata lõppdokumenti, siis on ilmne noorte huvi suuremaks integratsiooniks EL tasandil ja tahe luua efektiivset otsustamismehhanismi. Euroopa noored tahavad elada ühises Euroopas, kus regioonidel on kooskõlas subsidiaarsuse printsiibiga antud suurem võim, põhirõhk on integratsiooni tugevdamisel ja minimaalsete standardite seadmisel kogu EL ulatuses, samas on endiselt oluline kultuuriline ja keeleline mitmekesisus, vähemuste eriõigused ning säästev areng. Mitmeski küsimuses on lõppdokument liiga mitmetimõistetav või seisukohta mitte võttev, näiteks konkurentsipoliitikas, kus eriti EL põllumajanduslik toetuste jagamise süsteem ajab hinnad kunstlikult kõrgeks EL sees kuid samas võimaldab tugevat dumpingut väliskaubanduses või EL võimalik ühine välispoliitika, eriti suhetes teiste regionaalsete liitudega. 13 kooli põhiseaduse ühine tekst oli 12. juuli hommikul ametlikult üle antud noortekonvendile ja Euroopa Komisjonile. Lõppüritust transleeriti läbi EBS satelliit süsteemi. Lõpetuseks võib öelda, et see oli esimene sellise kandepinnaga sündmus, kuhu olid kutsutud mitte ainult EL liikmesriikide ja kandidaatriikide noored, vaid ka näiteks serblased ja türklased. Eesti osavõtjad moodustasid suuruselt teise rahvusgrupi 67 inimesega ja meie hääl oli oluline nii mitmeski küsimuses. Lisateavet saab aadressil: http://www.youth2002.org Põhiseaduse ettepaneku lõpptekst asub siin: http://www.youth2002.org/webeditor/www_settings/index.asp?id=38 Denis Matrov Eesti Euroopa Liikumine ja Euroopa Noored Föderalistid - Eesti
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng