Uudiste arhiiv
Euroopa Liidu eelinfo 6.-12. detsember 2010
Valitsuse kommunikatsioonibüroo edastab iganädalaselt eelteateid algava nädala peamistest uudistest, tegemistest, kohtumistest ja sündmustest.


Euroopa Liidu Nõukogu

Esmaspäev, 6.-7. detsember: Brüsselis toimub tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO).
Töö- ja sotsiaalministrite kohtumise peamisteks teemadeks on rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi eelnõu ning pensionipoliitikate tulevik, mille osas toimuvad poliitilised mõttevahetused. Lisaks kinnitatakse kohtumisel mitmed Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetsete teemadega seotud järeldused ning eduaruanne võrdse kohtlemise direktiivi eelnõu kohta.
Tervise ja tarbijakaitseküsimustega tegelevate ministrite kohtumisel toimub kaks poliitilist arutelu: A/H1N1 pandeemia järelmeetmete (vaktsiinide ja viirusevastaste ravimite ühishanke mehhanismi) väljatöötamise ning Euroopa tervishoiusüsteemide üle.
Kohtumisel loodetakse saavutada poliitiline kokkulepe määruse osas, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele. Samuti kiidetakse heaks järeldused, mis käsitlevad uuenduslikke lähenemisviise kroonilistele haigustele, innovaatilisust ja solidaarsust farmaatsiasektoris ning investeeringuid Euroopa tulevastesse tervishoiutöötajatesse.

Teisipäev, 7. detsember: Brüsselis toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogul (ECOFIN) on kavas jõuda poliitilise kokkuleppeni maksustamisalase halduskoostöö direktiivi üle.
Samuti on päevakorras 28.–29. oktoobri Euroopa Ülemkogu järelmeetmed majanduspoliitikate koordineerimiseks ja järelevalve tugevdamiseks. Euroopa Ülemkogu 16.–17. detsembri 2010. aasta istungi ettevalmistamiseks on arutusel aruanne ülemkogule pangalõivude ning pensionireformide mõju stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise kohta. Nõukogu võtab vastu järeldused äriühingute maksustamise käitumisjuhendi, finantskriisihalduse teemalise komisjoni teatise järelmeetmete ning komisjoni ja majanduspoliitika komitee avalikku teenust tervishoiusektoris käsitleva ühisaruande kohta.

Teisipäev, 7. detsember: Brügges toimuval haridusministrite mitteametlikul kohtumisel on päevakorras kutsehariduse vallas tehtava koostöö teemad.

Neljapäev, 9. detsember: Brüsselis toimuvad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames arenguministrite istung ja kaitseministrite istung.
Arenguministrite kohtumisel arutatakse Euroopa Liidu arengupoliitika rohelise raamatu üle. Teiseks aruteluteemaks on Afganistani tsiviilne ülesehitamine ning julgeolekuvastutuse üleandmise alustamine Afganistanile piirkondade kaupa aastast 2014. Päevakorrapunktis keskendutakse kolmele küsimusteringile: haldussuutlikkuse arendamine, õigusriik ja regionaalne lähenemine.
Nõukogu kohtumisel tutvustab Euroopa Komisjon ka Euroopa Liidu seisukohtade ettepanekuid 2011. aastal toimuvateks arenguteemalisteks kohtumisteks.

Neljapäev, 10. detsember: Brüsselis toimuva Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil on päevakorras tööstuse ja siseturu valdkonna küsimused. Kavas on arvamustevahetus edasiste sammude osas tõhustatud koostöö sisseseadmiseks Euroopa Liidu patendi valdkonnas, nõukogu järelduste vastuvõtmine üleilmastumise ajastu tervikliku tööstuspoliitika ja ühtse turu akti kohta ning mõttevahetus ühtse turu edasise arengu osas.

Euroopa Komisjon

Kolmapäev, 8. detsember:
-Euroopa Komisjon esitab põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedi paketi. Tegemist on eelnõudega, mis puudutavad ühtseid turustamise standardeid, sertifitseerimissüsteeme, päritolureegleid ning tähistamist, muu hulgas geograafilisi tähiseid, traditsioonilise toote tähiseid jmt.
Loe lisaks komisjoni kodulehelt http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm  
- Euroopa Komisjon esitab energia hulgimüüki ja tehingute läbipaistvust reguleeriva määruse eelnõu.

Neljapäev, 9. detsember: Euroopa Komisjon esitab Doonau strateegia. Tegemist on kaks aastat tagasi valminud Läänemere strateegia järel teise piirkondliku arengustrateegiaga.
Loe lisaks komisjoni kodulehelt http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm  

Muud sündmused

Esmaspäev, 6.-7. detsember: Brüsselis toimuvad Euroopa arengukoostööpäevad. Iga aastasel arengukoostöö tippsündmusel toimub rida kõrgetasemelisi arutelusid, seminare ja tunnustusüritusi.
Loe lisaks kodulehelt http://www.eudevdays.eu 

Teisipäev, 7. detsember: Brüsselis toimub Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine.

Reede, 10. detsember: Kuulutatakse välja Euroopa ühisturu tunnustusauhinna võitja. SOLVIT keskuste ja Euroopa ettevõtluse arendamise võrgustike välja pakutud kandidaatide seast valitakse kõige silmapistvamal moel Euroopa ühisturu arendamisse panustanud ettevõte, isik või organisatsioon.

Reede, 10. detsember: Brüsselis toimub Euroopa Liidu ja India tippkohtumine.


Allikas: Valitsuse kommunikatsioonibüroo briifinguruum
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng