Uudiste arhiiv
EELi praktikantide kohtumine ELAKis
Eesti Euroopa Liikumise praktikandid kohtusid 22. märtsil Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) ametnike Olev Aarma ja Malle Kuuleriga. Kohtumise eesmärgiks oli paremini tundma õppida ELAKi tööd ning Riigikogu ja Euroopa Parlamendi vahelist koostööd.

Enne kohtumist ELAKiga tutvusid praktikandid Riigikogu hoonega. Giidiks oli Viivika Okspuu, kes tutvustas parlamendihoonet, selle ajalugu ja tähtsamaid ruume.

Seejärel suundusid praktikandid ELAKisse, kus leidis aset kohtumine Olev Aarma ja Malle Kuuleriga. Kõigepealt tutvustati ELAKit üldiselt ning praktikandid said teada, et tegemist on erandliku Riigikogu komisjoniga, kuna selle liikmed on samal ajal ka mõne teise valdkondliku alalise komisjoni liikmed. ELAKi moodustamisel tuleb veenduda, et esindatud oleksid ka kõik teised valdkondlikud komisjonid ning seetõttu moodustatakse ELAK kõigist Riigikogu komisjonidest viimasena. Lisaks võivad Riigikogu juhatuse liikmed kuuluda küll ELAKisse, aga ei saa kuuluda ühessegi teise komisjoni.

ELAKi tööprotsessid said ka Olev Aarma selgitustöö käigus kõigile koosolekul designer replica bags osalejatele selgemaks. ELAKi töö algab, kui Euroopa K
omisjoni algatused saadetakse Riigikogu juhatusele koos valitsuse seisukoha-, seletuskirja- ja muu vajaliku dokumentatsiooniga. Juhatus määrab ühe või mitu valdkondlikku komisjoni ELAKile selle osas arvamust andma. Pärast valdkondlike komisjonide arvamuste kättesaamist arutab ELAK eelnõud ja esitab valitsusele oma seisukoha.
ELAKi sesukoht on valitsusele siduv ja seega tuleb kohtumiste jooksul mitmed Eestis leiduvad positsioonid läbi vaielda.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi vaheline koostöö pälvis koosolekul samuti suurt tähelepanu. Malle Kuuler, kes on Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures, ja Olev Aarma juhtisid praktikantide tähelepanu sellele, kui oluline on hea koostöö Riigikogu k
omisjonide ja Euroopa Parlamendi vastavate komisjonide vahel. Alates Lissaboni leppe jõustumisest 2009. aastal on suuremal parlamentidevahelisel koostööl ka õiguslik alus, kuid kuidas see reaalselt toimima hakkab, ei ole veel teada.

Kohtumise jooksul tuli teemaks ka kodanikeühenduste replica purses roll Euroopa Liiduga seotud teemade juures. Üldjuhul  täheldati, et vabaühendustel on parim võimalus poliitilisi protsesse ja otsuseid mõjutada otsuste algfaasis, kui teemadega tegelevad vastavate ministeeriumite ametnikud, ning otsuste lõppfaasis, kui üleeuroopalised küsimused ootavad otsuseid Brüsselis. Brüsselis aga ei tasu üksinda tegutseda, vaid ikka koostöös mõttekaaslaste ja
katuseorganisatsioonidega üle Euroopa.

Seoses Eesti kodanikuühiskonna ja valitsusasutuste koostööga nentisid Olev Aarma ja Malle Kuuler, et ametnikele oleks mugav, kui üks ühing suudaks koondada erinevaid huvigruppe mitmete ELiga seotud teemade puhul ning olla vahelüliks riigiasutuse ja ühingute vahel. Samuti meenutas Olev Aarma näiteid Põhjamaadest, kus mitmed väga võimekaid MTÜd suudavad produtseerida teeemakohaseid raporteid enne nende küsimuste jõudmist arutluse alla valitsusasutuste poolt ning olla seega oluliseks lisaressursiks poliitikutele ja ametnikele.

Kohtumise jooksul tutvustas ka Eesti Euroopa Liikumine käimasolevaid projekte seoses ELi teemade ja eurosaadikute töö jälgimisega. Euroopa Ruupor seminari osas tunti huvi, kuidas EEL valib välja seminari teemasid ning kuidas seminariteemad leiaks laiemat avalikku kajastust. Üheks soovituseks, mis Olev Aarma ja Malle Kuuler andsid, oli kaasata rohkem pressi teavitusürituste kajastamisele, mis võimaldaks suurendada kodanike informeeritust seminaril käsitletud teemadest. Eesti eurosaadikute hääletuse jälgimisel tunti huvi tehtava töö väljundi ja eesmärkide vastu, milleks on kodanike ja kodanikuühiskonna informeerimine ja seeläbi teadlikkuse tõstmine Euroopa Parlamendi tööst ja seal tehtavatest otsustest.

Kokkuvõttes oli kohtumine õpetlik ja põnev ning EEL on tänulik vastuvõtjatele. Tutvu ka Euroopa Liidu asjade komisjoni veebilehega siin.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng