Uudiste arhiiv
NOORTELE ROHKEM VÕIMALUSI
12. augustil tähistatakse noortepäeva, mille peateema on noorte osalus ja suurem kaasamine erinevate otsuste ettevalmistamisel. Noortepäeval korraldavad Euroopa noortekonvendi Eesti delegatsioon, Eesti Euroopa Liikumine, Eurointegratsiooni büroo ja Haridusministeerium Euroopa tuleviku teemalise ümarlaua Rahvusraamatukogus Tallinnas. Ümarlaud pakub võimaluse vastata küsimusele “Millist Euroopat me siis tahame?”.
Noortel on liiga vähe võimalusi rääkida kaasa noorsootöö, huvialahariduse, vaba aja veetmise, õpingute, igapäevase toimetuleku ja teiste valdkondade probleemide lahendamisel. Erinevate poliitikate (haridus-, noorte-, sotsiaalpoliitika jne) väljatöötamisel ja elluviimisel tuleks kaasata rohkem noori. Noortepoliitika ja noorsootöö kujundamisel on peamisteks osapoolteks erinevad riigiasutused ja institutsioonid, kohalik omavalitsus, kolmas sektor, sh erinevad noorteorganisatsioonid, ning ärisektor. Igal tasandil on väga palju arenguruumi, et noorte osalus oleks tulevikus suurem. Ka noorte teadlikkus erinevatest võimalustest peab suurenema. Kutsume üles kõiki noori aktiivselt pakutavaid võimalusi kasutama ja oma arvamust välja ütlema. Tänavu maikuus asutatud Eesti Noorteühenduste Liit on kujunemas noorteorganisatsioone ja noori esindavaks koguks, kes seisab noorte huvide eest nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil. Õpilasomavalitsuste ja üliõpilasesinduste aktiivne tegevus annab võimaluse kaasa rääkida õppetööga seotud otsuste kujundamisel. Koostöö noortega peab algama õppeasutuse ja kohaliku omavalituse tasandilt, pakkudes võimalusi ka nendele noortele, kes ei ole ühegi noorteorganisatsiooni liige. Noortepäeval korraldavad Euroopa noortekonvendi Eesti delegatsioon, Eesti Euroopa Liikumine, Eurointegratsiooni büroo ja Haridusministeerium Euroopa tuleviku teemalise ümarlaua Rahvusraamatukogus Tallinnas. Ümarlaud pakub võimaluse vastata küsimusele “Millist Euroopat me siis tahame?”. 31.oktoobril ja 1. novembril toimub Eesti II Noorsootöö Foorum. Foorumil võetakse vastu noorsootöö valdkondade tegevuskavad järgmiseks kaheks aastaks. Tegevuskavadega tutvumine haridusministeeriumi koduleheküljel või siis piirkondlikust eelfoorumist osavõtt annab võimaluse koguda noorte arvamusi ja ettepanekuid. 12. augustit tähistatakse rahvusvahelise noortepäevana ÜRO riikide haridusministrite ettepanekul 1998. aastast. Noortepoliitika prioriteetide ja noorsootöö korralduse põhimõtete alusdokumendid: * 1999. aastal Riigikogus vastu võetud noorsootöö seadus * 2001. aastal Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud “Eesti noorsootöö kontseptsioon” ja “Eesti noorsootöö arengukava aastateks 2001-2004” * 2001. aastal Euroopa Komisjonis heaks kiidetud noortepoliitika valge raamat. 12. august, noortepäev on hea võimalus noorte ja noorsootööga seotud teemade kajastamiseks. Allpool leiate mitme noorteorganisatsiooni kontaktandmed. Igaühes neist tehakse tänuväärset tööd, et noored oma võimalusi paremini ära kasutaksid ja noortele olulistel teemadel kaasa räägiksid. Lisainfo: Gerri Lesk, Eesti Noorteühenduste Liit, tel 051 46 978 Nele Ruubel, Euroopa noortekonvendi Eesti delegatsiooni liige, tel 052 11 497 Aivar Roop, Eesti Euroopa Liikumine, tel 6 935 235, http://www.euroopaliikumine.ee Kristiina Pernits, Euroopa Noored Eesti büroo, tel 6 962 417, http://euroopa.noored.ee Karoli Hindriks, Eesti Õpilasomavalitsuste Liit, tel 055 36 386, http://www.escu.ee Piret Hartman, Eesti Üliõpilaskondade Liit, tel 053 405002, http://www.eyl.ee Toomas Palu, ÜRO Lastefond UNICEF Eesti Rahvuskomitee, tel 641 33 00, http://www.unicef.ee Kalmar Kurs, haridusministeeriumi noortepoliitika nõunik, tel 07 350 133, 051 39 406, http://www.hm.ee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng