Uudiste arhiiv
Kodanikupäeval, 26.novembril alustab Eesti Euroopa Liikumise eestvedamisel tööd sõltumatu ekspertgrupp, et välja pakkuda kaasaegse kodanikuhariduse ainekava koostamise põhimõtted
Kodanikuhariduse õpetamise uuendatud põhimõtteid on vaja selleks, et seoses Eesti peatse liitumisega EL-ga, saaks selleks seatud institutsioonid viia sisse täiendused olemasolevatesse ainekavadesse ja õppematerjalidesse valmistamaks paremini ette meie kodanikke, kui tulevasi EL kodanikke, realiseerima oma põhiõigusi ja vabadusi.
Seda nii EL tasandil kui siseriiklikul tasandil aitamaks neil paremini kui täna seostada nimetatud tasanditel realiseeritavaid õigusi ja vabadusi. Ekspertgrupp esitab põhimõtted Haridusministeeriumile, kelle ülesandeks on ühiskonnaõpetuse ainekava koostamine ning täiendamine põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutustele. Samuti täiskasvanu- ja vabaharidusliitudele, kelle ülesanne on osaleda hariduspoliitika kujundamisel läbi vabahariduse ja andragoogika edendamise. Ekspertgruppi kuuluvad nii formaal-, täiskasvanu-, täiend- kui vabaharidust pakkuvate, avaliku sektori, teadus- ja muude avalikes huvides tegutsevate organisatsioonide esindajad. Homme, 26.11.02 kl 11.00 alustab tööd ekspertgrupi esimene ümarlaud, mida juhib Anne Adamson Concordia Rahvusvahelisest Ülikoolist. II ekspertümarlaud toimub 4. veebruaril 2003.a. Korraldajad saadavad pärast II ümarlauda tervikliku ettepanekute paketi ümarlaual osalenud ekspertidele, sh. Taani, Soome ja Prantsusmaa ekspertidele ja huvigruppidele tehniliste paranduste tegemiseks. Orienteeruvalt märtsi keskpaigaks 2003 esitavad korraldajad ekspertgrupi ettepanekud Haridusministeeriumile jt. huvilistele. Korraldajad annavad ekspertidele ja huvigruppidele tagasisidet esitatud ettepanekute rakendamisest. Ettepanekuid levitatakse paberkandjal ning saavad olema kätte saadavad Eesti Euroopa Liikumise www.euroopaliikumine.ee ja Inimõiguste Instituudi www.eihr.ee koduleheküljel, kus neid vastavalt arengutele EL-s, pidevalt täiendatakse. Projekti viib läbi Eesti Euroopa Liikumine koostöös Eesti Inimõiguste Instituudiga Phare EIDHR 2000 toel. Lisainfo: 6 935 235 Aivar Roop
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng