Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumise avalik pöördumine
Eesti Euroopa Liikumise ülkogul 4. märtsil võeti vastu liikumise avalik pöördumine - "Eesti panus uude Euroopa Liitu: avatus".
Avaliku pöördumise tekst: 2. märtsil valisid Eesti kodanikud taasiseseisvumisaja 4. Riigikogu, mille tegevuse ajal saab Eestist ilmselt Euroopa Liidu liikmesriik. Just sellest Riigikogu koosseisust sõltub, milline on Eesti poliitika liidu täisliikmena ja kuivõrd liikmelisus aitab saavutada meie rahva eesmärke. Eesti Euroopa Liikumise arvates peaks liitumise peamine tulemus olema kogu meie rahva jõukuse kasv. Äsja valitud Riigikogu koosseis peab otsustama kui avatud saab olema Eesti valitsuse seisukohtade kujundamine ELis: kuidas korraldatakse juhiste ning suuniste andmine ametnikele ja kontrollitakse täitevvõimu tegevust ELi tasandil. Kõige tähtsam on seletada ühineva Euroopa ideid Eesti rahvale. Iga Riigikogu või valitsuse poolt astutud samm ELis peab olema mõistetav ka tavakodanikule. Eesti on ennast määratlenud avatud ühiskonnana. Hiljuti kiitis Riigikogu heaks Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni, mis on ainulaadne raamdokument kodanike ja riigi kahekõne arendamiseks. Kui sellele liita kiire e-riigi ja erinevaid arvamusi vahendava ajakirjanduse areng, siis võib Eesti panuseks uues Euroopa Liidus kujuneda avatud ühiskonna mudeli juurutamine liidu juhtimise ning ametkondliku ülesehituse uuendamisel. EEL on seisukohal, et avatud ühiskonnal põhinev mudel tagab tugeva Euroopa Komisjoni ja aktiivse Euroopa Parlamendi, mis on Eesti kui väikeriigi seisukohalt vajalik oma huvide eest seismiseks. Lähtudes ülaltoodust teeb EEL Riigikogu uuele koosseisule järgmised ettepanekud: * Rahvus­parla­mentide rolli tuleb suurendada, sest see suurendab Euroopa Liidu usaldusväärsust kodanike silmis. Meile on vaja liidu tasandil heaks kiidetud avatud ühiskonda ja kodanikeühenduste tegevust soosivaid miinimumstandardeid, sest pelgalt parlamentide osa suurendamine valitsuste kontrollijana ei ole piisav"); * Vajadusest teha otsuseid võimalikult kodanikulähedaselt ei tule rääkida vaid riigi ja ELi suhetes, vaid ka maakonna, kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühiskonna tasandil"); * Euroopa Komisjoni algatuste väljatöötamine tuleb muuta ligipääsetavamaks rahvusliku tasandi huvi- ja esindusorganisatsioonidele ning erinevatele liitudele. Oluline on Euroopa Komisjoni kui EL tasandi seadusandluse algataja avatus rahvuslikele huvi- ja esindusorganisatsioonidele seadusandliku protsessi algetapis. Vastavaid konsultatsioone võib tulevikus läbi viia Euroopa Komisjoni esindus liikmesriigis või selleks volitatud juriidiline isik.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng