Uudiste arhiiv
Seoses tulevikukonvendi töö algamisega loodi Brüsselis omaalgatuslik EL konstitutsiooni vastu võtmist toetav võrgustik
27. veebruaril teatasid Rahvusvaheline Euroopa Liikumine, Euroopa konstitutsiooni toetusgrupp Euroopa Parlamendis, Euroopa majandusliku Koostöö Liiga (ELEC), Euroopa Noored Sotsialistid (ECOSY), Gauche Europeenne, EL Noorte Liberaalide ja Radikaalide Liit (LYMEC), Realites Europeennes du Present, Euroopa Föderalistide Liit (UEF) ja Euroopa Noored Föderalistid, et 24. veebruaril lõid nad üheskoos nn. föderalismi kontaktgrupi "Föderaalne hääl: Euroopa Konstiutsiooni võrgustik"
Võrgustiku eesmärk on esitada EL tulevikukonvendile föderaalse Euroopa teemalisi ettepanekuid, täpsemini toetada EL konstitutsiooni vastu võtmist peale 2004. a. valitsustevahelist konverentsi. Toetusgrupp soovib samuti seda, et grupil oleks samasugune võimalus tulevikukonvendi liikmetega kohtuda ja oma ettepanekuid vahetult esitleda, kui seda saavad teha näit. keskkonna, sotsiaal jm. mittetulundusühingud, kes on asunud oma tegevust tulevikukonvendi arutelude valguses organiseerima ja koordineerima. Toetusgrupp leiab, et konvent peab valja pakkuma tõelise EL reformikava ja töötab välja EL põhikirja eelnõu, mis grupi arvates tagab rohkem demokraatiat, efektiivsust ja usaldusväärsust kogu Euroopas. Huvilised võivad ühendust võtta Eesti Euroopa Liikumisega tel (0) 6 935 235 või Luc?a Caudet'ga Euroopa Föderalistide Liidust tel +32(0)486.03.90.67 E-post: uef.european.federalists@skynet.be Eesti Euroopa Liikumise lisa: Ehkki nägemusi Euroopa tulevikust oli selle sajandi alguseks esitatud juba ligikaudu 300 aasta vältel, on põhimõtteline teaduslik edasiminek selles vald­kon­nas olnud väheldane. Läh­tu­des olemasolevast rahvusvaheliste suhete süs­tee­mist ja atribuutidest, kirjeldatakse üksnes ideaalnägemust loodavast “Euroo­pa riikide ühendusest” ja vajadust selle järele, kuid olu­li­si uusi mõisteid ega põhjuslikult seostatavaid mudeleid lõppeesmärgini jõud­mi­seks ei esitata. Ena­mas­ti nähakse lõppeesmärki saavutatavat “ühe pika hüppega”, kus lepinguliste suhete asemel loovad Euroopa riikide esindajad Euroopa föderatsiooni, ühen­du­­se, liidu vms. Föderalismi teoorias lähtutakse sellest, et (Nugent 1999) uhiskonna õigusliku korralduse aluseks on jäik konstitutsioon, mida muu­de­takse harva ja ainult riigi oluliste huvide korral. Samuti taotletakse nii ver­tikaalset kui ka hori­sontaalset võimude lahusust, milles viimase juures kaldub tasakaal reeglina kesk­või­mu kasuks. Seadusandlikuks institutsiooniks on kahekojaline parlament, mille ülemine koda esin­dab otseselt nn osariikide huve, alumine aga valijate huve. Rahvusvahelistes küsimustes on föderalismi esindajad skeptilised, nähes pa­ri­ma viisi­na rahvusvaheliste konfliktide lahendamiseks rahvuste kaota­mist. Siiski puudub üks­meel küsimuses, kuidas see seisund saavutatakse: kas ühe konstitutsiooni vastuvõt­mi­se teel või astmeliselt, kus iga uus otsus va­jab ka rahvalikku heakskiitu. Tuntuimate föderalismiteooria esindajatena võib nimetada W. Churchilli (kelle plaa­­niks oli Ameerika Ühendriikide kogemusele tuginedes luua Euroopa Ühend­­riigid) ja A. Spi­nel­lit. Euroopa Liidu kontekstis on hetkel föderalismi­idee teostumise peamiseks takis­tu­seks liidus kasutusel olev subsidiaarsuse print­­siip, mis näeb ette otsuste langetamise kesk­või­mu asemel võimalikult ma­da­lal võimuastmel Allikas: TÜ Euroopa Kolledz Eesti Euroopa Liikumine
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng